Makale, Yazı ve İncelemeler

Osmanlı Maliyesinde 1873 ‘Resm-i Damga Nizamnamesi’ ile Yürürlüğe Giren Fiskal Pullar

Bir devlet otoritesi, devlet otoritesine bağlı bir idarî birim veya belediye gibi yerel yönetim birimleri tarafından çıkartılan “vergi ve benzeri bir malî yükümlülüğün ödendiğini veya önceden ödenmiş olduğunu belgeyen” ve çoğunlukla zamklı olan pullara fiskâl pul (fiscal stamps/ revenue stamps/ tax stamps) ya da damga pulu adı verilir. Fiskâl pul en basit tanımıyla verginin ödendiğini göstermek için bir objeye konan küçük yapışkan kâğıt parçasıdır. Fiskâl pullar iki tiptir. Birinci grupta yer alanlar matbu fiskâl (impressed duties) olarak adlandırılır. Matbu fiskâller evrâk üzerine vurulan ya da evrâk üzerine baskı yapılan ve malî niteliği olan her türlü damgaya ya da damgalı kâğıda verilen addır. İkinci grup ise bilinen şekliyle pul uygulamasıdır. Osmanlı devletinde başlangıcından 1873 yılına değin yaygın bir şekilde matbu fiskâller kullanılmıştır. 1873 Pul Kanunu ile matbu fiskâller ağırlığını kaybetmiş ve fiskâl pullar önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 1873 Pul Kanunu ve bu kanunla yürürlüğe giren fiskâl pullar ile hangi vergilerin toplandığı görsellerden de yararlanarak incelenmektedir.

(Yukarıda özeti yer alan makalenin tamamına aşağıda linki verilen adresten PDF dosyası şeklinde ulaşılabilir)

Osmanlı Maliyesinde 1873 ‘Resm-i Damga Nizamnamesi’ ile Yürürlüğe Giren Fiskal Pullar

Revenue Stamps Which Come into Effect with the 1873 ‘Official Stamp Regulation’ in Ottoman Fiscal System

Stamps issued by local government units, such as a government authority, an administrative unit or a municipality under the state authority, “certifying that a tax or similar financial obligation has been paid or prepaid” are called fiscal stamps (revenue stamps/ tax stamps). Fiscal stamp is simply a small piece of sticky paper put on an object to show that tax is paid. Fiscal stamps are of two types. Those in the first group are called impressed duties. Impressed duties are the name given to all kinds of stamped paper which are fiscal or any financial seal on the paperwork. The second group is stamp application as it is known today. In the Ottoman state, impressed duties were widely used from the beginning until 1873. With the 1873 Stamp Law, impressed duties lost their importance and fiscal stamps began to gain importance. In this study, 1873 Stamp Law, fiscal stamps that come into force with this law, and which taxes are collected with these stamps are examined by using visuals. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.